Prawo gospodarcze

________________________________________

Zasiadanie w radach nadzorczych fundacji (w tym posiadających status opp) oraz spółek kapitałowych.
________________________________________

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółek kapitałowych polegającej w szczególności na:

• kompleksowej obsłudze prawnej firm tj.: tworzenie podmiotów prawa, rejestracja i zmiany wpisów podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym, opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, obsługa prawna organów poszczególnych podmiotów (tj. zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów), przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów managerskich;
• przygotowaniu umów w sprawach gospodarczych, analiza umów oraz wprowadzanie zmian do umów;
• reprezentowanie Klientów w sporach sądowych wynikłych na tle prowadzonej działalności gospodarczej.

________________________________________

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NGO´s polegającej w szczególności na:

• kompleksowej obsłudze prawnej NGO´s tj.: tworzenie podmiotów, rejestracja i zmiany wpisów podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie aktów wewnętrznych, obsługa prawna posiedzeń organów tych podmiotów;
• przygotowaniu umów, analiza umów oraz wprowadzanie zmian do umów;
• reprezentowanie w sporach sądowych wynikłych na tle prowadzonej działalności statutowej;
• prawnym wsparciu przy realizacji projektów wynikających z celów statutowych;
• prawnym wsparciu przy sporządzaniu sprawozdań przygotowywanych dla organów nadzoru;
• reprezentowaniu przed organami administracji publicznej w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z przepisów prawa;
• reprezentowaniu przed organami administracji publicznej w zakresie kontroli dotyczącej uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z przepisów prawa.